Retràs del llenguatge

Quan apareix en els nens un retràs del llenguatge? 
Què és un retràs del llenguatge?

Es parla de retard simple del llenguatge quan un/a nen/a sense cap altra alteració aparent, va adquirint el llenguatge més tard que uns altres de la seva mateixa edat.
És a dir, es pensa en un retard simple del llenguatge si hem descartat altres problemes que puguin afectar al llenguatge (sordesa, dèficit motor o cognitiu, trastorns emocionals, trastorns de l’espectre autista…)
En el retard simple sol estar més afectada l’expressió del llenguatge que la comprensió (el nen comprèn més del que parla).

Com es manifesta?

El llenguatge es va adquirint més tard del normal, però en l’ordre habitual, és a dir es desenvolupa dins la normalitat, però més lentament (hi ha un retràs de més de 6 mesos en relació a altres nens/es de la seva edat). Per exemple, les primeres paraules apareixen als dos anys, en lloc de l’any, que és el més freqüent. La unió de dues paraules apareix després (“papà cotxe”) als tres anys, quan l’habitual és als 18 mesos.
És a dir, en el retard simple, el llenguatge és més immadur, però aquest es va adquirint en l’ordre esperat.
El vocabulari és escàs i es redueix a les coses familiars del seu entorn. En ser aquest més limitat es fa més difícil construir les primeres frases. Això fa que en les interaccions aquests nens prenguin un rol més passiu, esperen al fet que se’ls preguntin i contesten amb frases més curtes.
La comprensió del llenguatge, encara que de forma menys cridanera, també pot ser immadura.
El nen comprèn les qüestions concretes i familiars (“dóna’m la pilota”) però poden tenir llacunes en els conceptes més abstractes (espai – temporals) o a comprendre frases que fan referència a alguna cosa que no està present (“quan vas de viatge?”).

En què es diferencia del Trastorns del Llenguatge?

El trastorn específic del llenguatge és una patologia més severa que el retard simple del llenguatge. En aquest el llenguatge s’adquireix també més tard. Però ho fa sense respectar les pautes evolutives de la normalitat i sobretot sol estar més afectada la comprensió del llenguatge que en el retard simple.
La resposta al tractament és lenta en aquest trastorn i molt més ràpida en el retard simple del llenguatge.
De totes maneres, fins i tot per a professionals experts, al principi pot ser difícil distingir un trastorn d’un altre. De vegades, la qual cosa inicialment sembla un retard simple en el llenguatge, amb el pas dels anys evoluciona com un trastorn. És important consultar aviat, doncs l’evolució és millor si s’intervé precoçment.

Quines són les causes del retràs simple del llenguatge?

Existeix un component hereditari, pot haver-hi algun familiar que li va ocórrer el mateix.
També pot haver-hi factors ambientals que causin aquest retard:
– Si els pares tenen un pobre o inadequat vocabulari o estimulen poc al seu fill.
– Cada vegada són més freqüents les famílies bilingües. Això, també poden causar el retard.
– Models de criança (sobreprotecció) que poden entorpir un correcte desenvolupament, com són:
-Anticipar-se a les demandes del nen. No donar-li oportunitat a dir el que volen.
– Mantenir hàbits com menjar triturat, l’ús del biberó o el xumet més enllà de l’any i mig de vida.
– Actituds d’indiferència. No parar esment a les demandes del nen, menysprear els seus intents de dialogar o ridiculitzar els seus errors en parlar.
És important fomentar l’autonomia personal i social del nen.
Finalment, altres problemes familiars com a situacions conflictives o crítiques poden contribuir a un retard en el llenguatge.
Em diuen que no té importància és veritat? Quin pronòstic té aquest trastorn?

El pronòstic depèn de cada cas, encara que sol ser favorable: Malgrat això, no podem oblidar que són nens que tenen un lleuger risc de tenir dificultats d’aprenentatge, principalment relacionades amb la lectoescriptura.
El retard simple del llenguatge s’associa en ocasions a certa malaptesa motora, sobretot problemes de coordinació en la motricitat fina, en l’establiment de la lateralitat i en l’adquisició de conceptes com a colors, formes i espai-temporals.
El retard simple del llenguatge pot ocasionar baixa autoestima i dificultats en la relació amb altres nens, que poden portar a l’aïllament.

Què puc fer si em diuen que el meu fill te un Retràs simple del Llenguatge?

– Proporcionar models adequats: vocalitzar adequadament, no parlar-los molt de pressa, evitar vocabulari infantil i diminutius.
–  És aconsellable que vagi a la guarderia.
– A casa hem de fomentar el diàleg, respectant el seu temps i manera d’emissió. Mantenir converses com a pràctica habitual i agradable, adaptant-nos sempre al seu nivell comprensiu. Llegir-los contes amb imatges ajuda a ampliar el seu vocabulari. Introduir-los en cançons infantils pot ser una bona manera d’iniciar-los en la repetició verbal.
– Completar indirectament les seves frases, completant-les amb les paraules que ha omès (ex. nen diu “papà pilota” i l’adult verbalitza “sí, papa juga amb la pilota”.
–  Canviar les seves expressions incorrectes (ex. nen diu “ha trencat” i la seva mare corregeix de forma indirecta “si, s’ha trencat»). Han d’evitar-se els missatges dirigits al nen del tipus “així no es parla”, “parla bé”. Optar per, simplement, proporcionar-li els models correctes.
– Promoure l’autonomia personal del nen. Quant a hàbits alimentaris, deixar d’usar el xumet, el biberó i començar si encara no es va fer, amb aliments sencers.

A nivell evolutiu, l’evolució del llenguatge sense dificultats segueix les següents pautes: 

• Entre els 12 i els 18 mesos: Apareixen les primeres emissions d’1 nucli (papa, pipi, aigua…)
• Entre els 18 i els 24 mesos: Apareixen les primeres combinacions de paraules amb 2 nuclis (ex; papa pipi)
• Entre els 24 i els 30 mesos: Apareixen produccions de 3 nuclis (ex: papa tinc pipi)
• A partir dels 30 mesos: Els nens ja produeixen frases que segueixen l’estructura subjecte, verb i complement.

Comentarios cerrados.